§         a-, ab-, abs- ……. (z latinské předpony a předložky a, ab) = od-, ne-;

§         ablativ - z latinského casus ablativus – ppp. ablatus, auferre - odjímat

§         ad-, ak- ……. (z latinské předpony a předložky ad) = k, při;

§         asistent - z latinského ppp. assistens, tis - assistere  (a- + sistere);

§         atribut – z latinského attributum – ppp. attributus, uere přidělovat

§         a-, an- ……. (z řecké částice a-) = zápor, bez, opak, ne- ;

§         anarchie – z latinského, popř. řeckého, anarchia (an- + arché – vláda);

§         anorexie – z an- + orexis – chuť

§         ante-, anti- ……. (z latinské předpony a předložky ante) = (v)před, dopředu, dříve;

§         anticipace – "předem vytvořená představa" z latinského anticipatio ppp. anticipatus, are - brát napřed (ante- + capere)

§         auto- ……. (z řeckého autos) = sám, samo;

§         autobiografie - "vlastní životopis" z řeckého auto- + biografie (řecky bios – život + grafie);

§         autoremedura – "vlastní oprava, zrušení či změna" z řeckého auto- + mederi

§         bi- ……. (z latinské číslovky bis-) = dvakrát, ještě jedna ;

§         bibliofilie - "knihomilství, záliba ve vzácných knihách" z řeckého biblion – kniha + -filie – z řeckého milovat, obliba, obdiv;

§         bisexualita – "pohlavní obojetnost, známky obojího pohlaví u téhož jedince" z latinského bi- + sexualis – sexus – pohlaví

§         de- ……. (z latinské předpony a předložky de) = od;

§         degradace - "sesazení, zbavení funkce, znehodnocení" z latinského degredare de- + gradus – stupeň (gradi – kráčet);

§         dehumanizace – "odlidšťování, odlidštění" z latinského de- + humanus - lidský (homo – člověk)

§         di- ……. (z řeckého di- = dvoj – dya- = dva) ;

§         diplom ……. "panovnická listina o záležitostech týkajících se státu či občanů" z latinského diploma, atos – "listina nadvakrát složená" z řeckého diplún – "zdvojovat" (v antice byly diplomy jako 2 či více  destiček s jedním textem spojovány);

§         diftongy ……. "dvojhlásky" z latinského diphthongi

§         di- , dis- ……. (z latinské předpony dis-) = roz-, ne-, opak-, ;

§         distance……. "vzdálenost, odstup" z latinského distantia – ppa. distans, tisdistare – být daleko;

§         dispozice ……. "vlohy, předpoklady, sklony k určitým chorobám" z latinského dispositio - ppp. dispositus, disponererozestavovat, rozhodovat

§         dia- , di- ……. (z řecké předložky a předpony dia) = skrze, mezi;

§         dialog – z latinského dialogos, z řeckého dialegein – rozprávět

§         ek- , eks- ……. (z řecké předpony a předložky ek = latinskému ex) = z, ze, vy- , od-

§         eklekticismus ……. "ve filosofii a umění přístup, který nestaví na vlastním přínosu, ale vybírá si to, co mu vyhovuje z různých předloh, a tyto prvky spojuje do celku" z řeckého eklektosek- + legeinvybírat

§         en- , em- , endo- ……. (z řecké předpony a předložky en) = v(e), na, do, uvnitř, mezi

§         empirie - "zkušenost" ze středověké latiny – empiria, řecky – empeiria = empeiros – zkušený (em- + peirein - zkoumat)

§         endogenní ……. "vnitřní, uvnitř" z řeckého endo- + genos = rod, (gignesthai = vznikat)

§         epi- , ef- ……. (z řecké předpony a předložky epi) = nad, při, u, před

§         epigram……. "krátká satirická báseň"………….. z řeč. epigramma – "velmi kratičká báseň"

§         ex- , e- ……. (z latinské předložky ex) = z (místně), od (časově), vy- , z-

§         exil ……. "vyhnanství" z latinského exsilium (ex- + silire – vyhostit)

§         expozice ……. "soubor vystavovaných předmětů, část sbírky" z latinského expositio – ppp. expositus, -nere (ex - + ponere-klást)

§         exo- ……. (z řeckého exó) = vně, mimo

§         exogenní ……. "vnější, venkovní" z řeckého exo- + genos = rod, (gignesthai = vznikat)

§         hyper- ……. (z řecké předpony a předložky hyper) = nad, přes, nahoře, zveličení…

§         hyperbola - "nadsázka, vybočení" z řeckého hyperbolé (hyper- + ballein – přesahovat /míru/) 

§         in- , im- , i- ……. (z latinské předpony in- zápor, předložky in – do, na, v);

§         inspirace – "podnět, nápad, popud k tvorbě" z latinského inspiratio- ppp. inspiratus, rare – (in- + spirare vdechnout)

§         individium……. "jedinec, jednotlivec" z latinského individuus = nerozlučný, nerozdílný (in- + dividere)

§         inter- , intel- ……. (z latinské předpony a předložky inter) = mezi, mezi-

§         intelekt ……. "soubor rozumových schopností" z latinského intelectus – ppp. intellectus, lligere – rozeznávat, poznávat (inter- + legere)

§         interregnum ……. "mezivládí" z latinského inter- + regnum   

§         intro- ……. (z latinského intro- ) = dovnitř

§         introvert ……. "osoba, soustřeďující veškerý zájem na sebe, uzavírá se do sebe, klade na první místo svůj vnitřní život" z latinského intro- + vertere – obracet

§         kon- , kom- , ko- ……. (z latinské předpony com- , či předložky cum) = s(e), spolu, …

§         kopie ……. "opis, přenesení originálu" ze středověké latiny copia (co- + ops, is – bohatství, hojnost = zásoba  opisů)

§         kompozice ……. "skladba, větší písemná práce" z latinského compositio = složení, sestavení ppp. compositus, nere = (com- + ponere) skládat

§         neo- ……. (z řeckého neos) = nový

§         neolit – "mladší doba kamenná" z řeckého neo- + lithos - kámen

§         neoimpresionismus ……. "malířské hnutí" z řeckého neo- + impresionismus

§         par- , para- ……. (z řecké předpony a předložky para) = při, nablízku, vedle, roz-

§         paralela ……. "něco podobného, obdoba" z řeckého parallélosvedle sebe stojící, souběžný (par- + allélón-navzájem)

§         parafráze - "opis, volné vyjádření cizí myšlenky, předlohy" ze středověké latiny paraphrasis, řecky parafrasis – vysvětlivka (para- + frasis- věta)

§         peri- ……. (z řecké předpony a předložky peri) = kolem, okolo

§         periodizace ……. "časové členění dějin" z latinského periodus- perioda, řecky periodos (peri- + hodos-cesta, chůze);

§         peristyl ……. "sloupový ochoz chrámů v antice, uzavřený dvůr se sloupy" z latinského peristylum, řecky peristylon (peri- + stylos- sloup)

§         poly- ……. (z řeckého polys, latinského plus) = mnohý,  ;

§         polytematičnost ……. poly- + tema

§         pre- ……. (z latinské předpony prae-) = napřed;

§         presumpce (neviny) ……. "zásada trestního řízení hledět na obžalovaného do rozsudku jako na nevinného" z latinského praesumptio – ppp. praesumptus, sumere- předpokládat (prae- + sumere);

§         preromantismus - "literární směr, přejímající citovost a subjektivnost romantismu" z latinského prae- + romanus- římský, romanský

§         pro- , prod- ……. (z latinské předpony a předložky pro) = před(em), místo něčeho;

§         proporce – "poměr velikostí jednotlivých částí celku, např. lidského těla" z latinského proportio – úsloví pro portione = v poměru;

§         promoce ……. "povýšení na doktora, slavnostní udělení vědecké hodnosti" z latinského promotio – ppp. promotus, promovere – postrkovat kupředu (pro- + movere)

§         proto- ……. (z řecké předpony proto-) = prvo- (od protos – první);

§         protosecese ……. "první vlna secese" z řeckého proto- + secese

§         pseudo- ……. (z řeckého pseudos) = lež;

§         pseudonym ……. "krycí jméno" z řeckého pseudonymos (pseudo- + onoma, onyma – jméno)

§         re- , red- ……. (z latinské předpony re-) = opět, znovu;

§         recenze ……. "posudek, kritika uměleckého díla" z latinského recensio = censorská přehlídka, ppp. recensus, sere-posuzovat (re- + censere);

§         repetice……. "opakování"

§         retro- ……. (z latinského re- + tro-) = zpět, dovnitř;

§         retrospektivní ……."přehlížející minulé děje" z latinského retro- + spectivus – ppp. spectus, specere – pozorovat

§         se- , sed- ……. (z latinské předpony se) = od- , bez- , stranou;

§         secese ……. "literární styl, směr" z latinského secessio – ppp. secessus, secedere – odejít stranou, ustoupit (se- + cedere)

§         sub(s)- , sus- ……. (z latinské předpony a předložky sub) = pod, vz- (zdola nahoru), zastupování, nástupnictví;

§         submise……. "podřizování se, ustupování, podrobování se" z latinského summissio – ppp. submissus, mittere- spustit, sklonit (sub- + mittere)

§         sy- , sym- , syn- ……. (z řecké předpony a předložky syn) = s, spolu, současně;

§         synagoga ……. "židovská modlitebna, ale také náboženská pospolitost Židů ve starověku" z řeckého synagógé – spojení, schůzka (syn- + agein – hnát, vodit);

§         synekdocha ……. „záměna příbuzných pojmů“ z řeckého synekdochésyn- + ekdoché – střídání (syn- + ek- + dechesthai)

§         teo- ……. (z řeckého theos) = bůh;

§         teologie ……. "bohosloví, nauka o křesťanství, jeho vzniku,tradici a historii" z řeckého teo- + logie (logos- řecky slovo, řeč);

§         teokracie ……. "bohovláda" …….z řeckého teo- + kratus - vláda

§         tri- ……. (z latinského tres, tri) = tři;

§         trilogie = "dílo o třech částech, které spojuje stejné téma, problém" z řeckého tri- + logie (logos- řecky slovo, řeč);

§         triptych ……. "trojdílný obraz u středověkých oltářů"…….z řeckého triptychos (tri- + ptyché = záhyb) = třikrát složený

§         semi-…….semi - (z lat.), hemi- (z řeč.) = polo-